събота, 29 юни 2013 г.

Годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за 9 клас, ЗП

Модул, тема
Основни понятия по теми
Цели и задачи
Брой часове
Срок – учебна седмица
Забележка
1. Начален преговор
Европа, Балкански полуостров и България - преговор
Ученикът изпълнява дейности, свързани с географското положение, природата, населението, политическата карта и стопанството на Европа, Балканския полуостров и България
1
1 и 2

2. Тематичен контрол

Ученикът решава тест и се оценява от учителя
1
3ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ

1. Възникване, развитие и съвременна структура на географската наука
Обект и предмет на географията. Системен подход. Хуманизация. Икономизация.
Екологизация.
Ученикът трябва да:
1)      дефинира обекта, предмета и съвременната структура на географската наука
2)      проследява тенденцията в развитието на географската наука – хуманизация, икономизация и екологизация
3)      осъзнава необходимостта от приложението на системния подход в географските изследвания
1
4

2. Земята – част от Вселената и Слънчевата система
Форма и размери на Земята. Движение и последици от движението на Земята около оста й. Движение на Земята около слънцето
1)      дефинира формата на Земята
2)      знае средната дължина на земния радиус, обиколката на Екватора, площта на земната повърхност и обема и
3)      доказва движението на Земята около оста й и около Слънцето
1
5

3. Геосферен строеж на Земята
Геосфера
Атмосфера
Хидросфера
Литосфера
Педосфера
1)      Знае пространствения обхват и веществения състав на отделните геосфери
2)      Познава основните процеси, протичащи в отделните геосфери
3)      Разбира резултатите от взаимодействията между геосферите
4)      Анализира табличен и графичен материал за геосферите и прави изводи
5)      Осъзнава природното единство на  Земята
5
6,7,8,9,10, 11,12

4. Тематичен контрол


1
13

5. Природни компоненти и природногеографски комплекси (геосистеми)
Природногеографски комплекси. Зоналност
Азоналност
1)      Характеризира особеностите на природните компоненти и закономерностите в териториалното им разпространение
2)      Илюстрира с примери връзките между природните компоненти и формирането на природните комплекси
3)      Анализира картни и графични материали с природногеографско съдържание
4)      Дискутира влиянието на стопанската дейност на човека за изменението на природните компоненти и комплекси
1
14

6. Природни пояси и зони на Земята
Хоризонтална и вертикална зоналност. Азоналност. Географско разпространение на природните пояси и зони
1)      Разкрива особеностите на природните зони
2)      Познава основните географкси закономерности
3)      Разкрива връзката между географското разпространение на природните зони и проявата на основните географски закономерности
1
14

7. Природни рискове
Природен риск. Класификация на природните рискове. Мониторинг
1)      Дефинира понятието „природен риск”
2)      Класифицира природните рискове в зависимост от причините за проявлението им
3)      Изработва реферат за големи природни бедствия и последиците от тях
4)      Познава правилата на поведение при природни бедствия
5)      Коментира възможностите за прогнозиране и борба със стихиините природни бедствия
1
15

8. Световен природноресурсен потенциал
Природноресурсен потенциал. Класификация на природните ресурси. Алтернативни ресурси
1)      Разграничава видовете природни ресурси и познава закономерностите в географското им разпространение
2)      Оценява природноресурсния потенциал на Земята
3)      Разработва реферат за алтернативни енергийни и минерални ресурси
4)      Осъзнава връзката между икономическото развитие и природноресурсния потенциал
1
16

9. Суровинно-енергиен и екологичен проблем
Глобален проблем. Суровинно-енергиен проблем. Екологичен проблем. Устойчиво развитие
1)      Познава причините за възникването на суровинно-енергийния проблем и пътищата за неговото решаване
2)      Илюстрира с примери екологичните последици от замърсяването на околната сред
3)      Анализира статистически материали и прави изводи за тенденциите в изменението на околната сред
4)      Знае принципите, целите и значението на концепцията за устойчиво развитие
5)      Коментира проблемите на устойчивото развитие
1
17СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ

1. Политическа география. Геополитика и геостратегия. Съвременна политическа карта на света
Политическа география. Геополитика. Геостратегия. Географско положение-същност и видове. Държавна територия и държавна граница

1
18

2. Международни организации и международно сътрудничество
ООН, ЕС, НАТО, ЮНЕСКО, АСЕАН, ОПЕК и др.
Проблеми на мира и на международното сътрудничество
1)      Обяснява принципите на международното сътрудничество
2)      Знае дейността на ООН, ЮНЕСКО, ЕС, НАТО
3)      Обосновава ролята на международното сътрудничество за опазване на световния мир и за преодоляване на регионалните конфликти
4)      Осъзнава необходимостта от разширяването на ЕС за страните от Източна Европа
5)      Разработва есе или реферат по посочените теми
1
19

2. Населението в света
Движение на населението (естесвен и механичен прираст, миграции). Структрура на населението. Човешки ресурси. Икономически-активно население. Полово-възрастова пирамида
1)      Знае основните покзатели, характеризиращи движението на населението, и обяснява териториалните им различия
2)      Разграничава видовете структури на населението и разкрива връзката им с движението на населението
3)      Разкрива връзката между географските показатели и социално-икономическото развитие
4)      Коментира тенденцийте и динамиката на демографските показатели на различни страни и формулира изводи
5)      Анализира графични материали представящи полово-възрастовата структура на населението
2
20 и 21

3. Възникване, формиране и развитие на селищата. Урбанизация
Класификация на селищата. Урбанизация. Агломерация. Мегаполис
1)      Разкрива факторите за възникване и развитие на селищата
2)      Класифицира градовете според функциите им
3)      Оценява предимствата и недостатъците на градския начин на живот
4)      Проследява развитието на урбанизацията
5)      Характеризира формите на урбанизация
6)      Проследява на географската карта урбанизирани райони
7)      Оценява положителните и отрицателните страни на урбанизацията
1
22

4. Тематичен контрол


1
23

5. География на световното стопанство
Световно и национално стопанство. Основни показатели за характеризиране на стопанството. Фактори за развите и географско разположение на стопанството
1)      Познава същността на световното стопанство и съвременния му географски модел
2)      Определя ролята на природногеографските и ресурсните фактори, социално-икономическите, научно-техническите и екологични фактори, като ги степенува по значимост
3)      Характеризира белезите на пазарното стопанство и разбира неговите механизми
4)      Коментира пазарното и централизираното стопанство чрез основните показатели
5)      Коментира съвременните социално-икономически проблеми и аргументира пътища за тяхното решаване
2
24 и 25

6. Първичен сектор
Земеделие – същност и значение, особености и фактори за развитие. Главни подотрасли – растениевъдство и животновъдство. Риболов
1)      Знае структурата на първичния сектор (земеделие, добив на полезни изкопаеми, дърводобив, лов и риболов) и факторите за неговото развитие
2)      Харектеризира земеделски отрасъл по алгоритъм
3)      Анализира статистически, графични и картографски материали и прави изводи
4)      Определя различията в развитието на земеделието в страните с различна степен на икономическо развитие
5)      Коментира проблемите на първичния сектор и предлага пътища за решаването им
1
26

7. Вторичен сектор. География на промишлеността
Тежка промишленост.Енергетика. Металургия и машиностроене. Химическа промишленост.
Лека промишленост. Текстилна и хранително-вкусова промишленост
1)      Знае същността, значението и структурата на вторичния сектор (енергетика, металургия, машиностроене и металообработване, химическа промишленост, производство на строителни материали и строителство, дървопреработване, целулозно-хартиена, лека и хранително-вкусова промишленост).
2)      Характеризира структуроопределящ отрасъл по алгоритъм
3)      Определя основните фактори  за териториалното разположение на металургията, машиностроителната и химическата промишленост
4)      Оценява преструктурирането на промишлеността на страните в преход към пазарна икономика
5)      Коментира тенденциите в развитието на енергетиката и машиностроенето
3
27, 28 и 29

8. Третичен сектор. География на обслужващата сфера
Транспорт. Търговия. Туризъм. Образование, наука и култура. Здравеопазване. Услуги
1)      Знае същността, особеностите, факторите и структурата на третичния сектор
2)      Характеризира основните отрасли на третичния сектор – транспорт, търговия и туризъм по алгоритъм
3)      Анализира статистически и графични материали и картосхеми и формулира изводи
4)       Доказва значението на отраслите на третичния сектор за жизненото равнище на населението
5)      Оценява значението на образованието за социално-икономическото развитие
1
30

9. Полюси на световното стопанство – обобщение
Центрове на световната икономика. Социално-икономически контрасти на съвременния свчт
1)      Знае причините за значителните различия в социално-икономическото развитие на страните в света
2)      Обяснява най-характерните черти в икономиката на САЩ, ЕС и Япония
3)      Анализира статистически и графични материали и формулира изводи
4)      Групира развиващите се страни, отчитайки степента им на социално-икономическо развитие
5)      Оценява значението на съвременната география за изучаването на различията по региони
1
31

10. Тематичен контрол


1
32

ГЕОГРАФСКИ РЕГИОНИ В СВЕТА

Регионална география. Очаквани резултати:
1)      излага знания за обособяването на историко-географските региони на света и за значението на регионалната география
2)      разкрива комплексното влияние на природните, историческите, икономическите, демографските и политическите фактори за формиране на регионите
3)      разграничава географските региони в Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания
4)      изобразява на картосхема географските региони
5)      коментира особеностите и проблемите в развитието на главните географски региони
Географски региони в Европа, Азия и Америка.
Очаквани резултати:
1)      излага знания за специфичното в природата, населението и стопнството на всеки регион
2)      анализира графични, картни и статистически материали и прави изводи за развитието на регионите
3)      обоснова значението на международното икономическо сътрудничество за развитието на географските региони
4)      посочва проявлението на регионалните проблеми
Стопанско развитие на регионите и страните в тях.
Очаквани резултати:
1)      познава структурата на регионалното стопанство по сектори и отрасли
2)      разкрива различията в стопанството на регионите на примера на избрани страни
3)      дискутира стопанските проблеми на страните и формулира изводи
Страни – типични представители на съответния регион.
Очаквани резултати:
1)      познава алгоритъма за характеристика на страни
2)      определя мястото на отделните страни в световното стопанство по определени икономически показатели
3)      сравнява страните по степен на икономическо развитие, като посочва общи и специфични особености за всяка една от тях
4)      откроява стопанската специализация за изучаваните страни и очертава техните проблемиI. Географски региони в Европа. 1.Източноевропейски регион
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
33

2. Общност на независимите държави (ОНД). Русия
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
34

3. Западноевропейски регион
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
35

4. Германия
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
36

5. Франция
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
37

6. Великобритания
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
38

7. Тематичен контрол – географски региони в Европа


1
39

II. Географски региони в Азия
1. Централна и Източна Азия. Япония
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
40

2. Югоизточна и Южна Азия
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
41

3. Югозападна Азия
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
42

4. Тематичен контрол – географски региони в Азия43

III. Географски региони в Америка
1. Севрноамерикански регион. Съединени американски щати
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
44

2. Средноамерикански регион. Мексико
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
45

3. Южноамерикански регион
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
46

4. Тематичен контрол – географски региони в Америка47

IV. Географски региони в Африка.
1. Африка в съвременния свят
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
48

V. Австрало-тихоокеански регион.
1. Австралийски съюз. Океания
Географско положение. Природни ресурси. Население. Стопанство. Първичен, втроичен и третичен сектор. Вътрешнорегионални различия

1
49

3. Изходно ниво

Ученикът решава тест и се оценява от учителя
1
50

1. Картография и географски информационни системи (ГИС). Източници на географска информация
Географска карта. Геоинформационен метод. Географска информационна система (ГИС). Интегриране на данни в ГИС.
1)      Познава същността на ГИС
2)      Разбира структурата на базите данни в ГИС
3)      Знае основните области на приложение на ГИС
4)      Осъзнава необходимостта от използването на съвременните геоинформационни технологии в живота
1
51

2. Годишен преговор


1
52Резерв на учителя: 2 часa

Няма коментари:

Публикуване на коментар